Foto nr. 2

Projecten

De eerste aandacht gaat uit naar hen die eenzaam zijn en/of gebrek lijden, zodat ondersteuning geboden kan worden. Hierbij denken we aan zieken en gehandicapten, oud en jong, binnen de gemeente. Daar waar ziekte of handicap tot gevolg heeft dat er financiële problemen in een gezin ontstaan, wordt ondersteuning geboden.

De diaconie wil ook een brugfunctie vervullen naar organisaties, die deskundige hulp en/of begeleiding verlenen, zoals Eleos, de herberg (IZB), N.P.V., Diaconaal Maatschappelijk Werk, verzorgings- en verpleegtehuizen, vakantieweek gehandicapten, etc.

Binnen de gemeente bekostigt de diaconie attenties ten behoeve van zieken, bejaarden en alleengaanden o.a. rond Kerst en Pasen. De bezorging gebeurt door leden van Passage. Ook welkomstgroeten voor nieuw ingekomenen worden mede namens de diaconie verzorgd door echtgenotes van kerkenraadsleden. De diaconie organiseert samen met de vrouwenvereniging ouderenmiddagen, waar minstens één diaken of een afvaardiging van de Diaconie aanwezig is.

Een groot gedeelte van de beschikbare diaconiegelden wordt buiten onze gemeente besteed. Het meeste geld gaat naar regionale of nationale instellingen welke niet of onvoldoende worden gesubsidieerd door de overheid. Gelet wordt of de besteding van de gelden door de instellingen niet strijdig is met het belijden, zoals in onze gemeente wordt voorgestaan. Ook wereldwijd worden door de diaconie gelden aangewend. Bijvoorbeeld door instellingen als Open Doors en Woord & Daad, die noodhulp verlenen.

Nieuws

Kerkbodeberichten

Wekelijks kunt u/kun je het laatste nieuws omtrent de kerkelijke gemeente in de map Kerkbode lezen onder Kerkbodeberichten. De samenstelling van de kerkbode wordt verzorgd door Mevrouw S. Stehouwer.&n... Lees meerHorizontal Break